Dags att säga hejdå!

I dag frestar det på.......
Det är nu tid är stänga ner och säga hejdå!
Jag vill tacka er alla för det förtroendet ni gett under de sex år jag varit här. Ni har varit helt fantastiska och jag kommer att sakna er, era chefer och Båstad så.
Den resa som vi gav oss ut på för flera år har varit spännande. Den utveckling som ni genomfört är imponerande. Ni har visat att genom mod, kraft och styrka kan man förändra.Ni ska vara stolta över er själva!
Ni ska fortsätta resan in i framtiden. Ni ska anta utmaningen med demografin, rekryteringen och kompetensutveckling! Ni kommer att lyckas galant!
Jag önskar er ett stort lycka till!
Stor kram Monica

Önskar er alla en skön sommar!

 

HEJ !

Först av allt vill jag tacka er för ert otroliga engagemang som ni visat under denna tid som är och varit kaosartat! Arbetsbördan är sträng och vi arbetar alla med att få in tillräcklig med personal. Era chefer kan inte nog berömma er, de är lyriska när de beskriver hur ni ställer upp, har ett gott klimat, samarbetar och visar varandra omtanke! Ni visar återigen er styrka, ni är helt otroliga! Har sagt den innan och säger det igen, det är en otrolig verksamhet att leda in i framtiden! Tusen tack!!!

Det är nu ca fem år sedan starten av vård och omsorgs utvecklingsarbete, en resa som vi alla lärt oss mycket av. En resa som gjort att vi följer lagstiftning, har rutiner och arbetar efter processer. Vi vet att detta är ett pågående arbete som aldrig avstannar och vi kan inte förvänta oss att få ”lugn och ro” eftersom utvecklingen fortsätter och skall fortsätta.

Alla verksamheter var inte med från början på den resan.  Vi började med äldreomsorgen och vi trodde nog från början att resan skulle gå snabbare, och att stöd och omsorg snart skulle kunna starta sin resa. Vi vet nu att utveckling tar tid och vi har lärt oss att det inte gör något att det tar tid.

Ett utvecklingsarbete har nu startat inom stöd och omsorg och vi är glada över det. Vi har tagit lärdomar av vårt tidigare arbete, vilket innebär att vi har många arbetsgrupper med medarbetare för att öka delatighet och påverkans möjligheter. Vi planerar för att utvecklingsarbetet kommer pågå under 2015 -2018 inom stöd och omsorg.

Presenterar kort utvecklingsarbetet inom stöd och omsorg:

Syftet är följande:

Att skapa en positiv utvecklingsmiljö inom Stöd och Omsorg

Att verksamheten har de medel och verktyg som krävs för att uppfylla uppdraget

Att vi följer lagstiftningarna LSS, SOL och HSL

Att arbeta utifrån en gemensam metodbas

 

Målet med detta arbete är att:

Bli en av de 10 bästa vård och omsorg i Sverige 2018

Skapa ett professionellt förhållningssätt till vård och omsorgstagarna samt inom och mellan verksamheterna

Få en ökad kunskap om Stöd och Omsorg inom Vård och Omsorgs olika verksamhetsgrenar

Få alla medarbetare att känna sig som en del av Båstad Kommuns verksamhet

 

Eva-Marie Persson är ansvarig för detta utvecklingsarbete och hela stöd och omsorg är delaktiga.

 

Ett gemensamt projekt med bildning och arbete

Under 2014 fick vård och omsorg tillsammans med bildning och arbete ett uppdrag av politiken att starta ett aktivitetshus för alla. Där frivilliga organisationer och kommunal verksamhet tillsammans ska skapa många mötesplatser för Båstads kommuninvånare. Ett gemensamt aktivitetshus kommer nu att öppna, detta beräknas stå klart under oktober månad. Huset ska innehålla daglig verksamhet, socialpsykiatri, anhörigstöd, individ och familj och svenska för invandrare.

Eva-Marie Persson har tillsammans med bildning och arbete planerat för uppstart av detta samverkansprojekt.

 

Vård och omsorg har fler utvecklingsarbete som pågår:

Ett Beslutsstöd inom rehab har införts under senvåren

Karin Sundberg ansvarar för implementeringen av detta arbete.

Ett vårdplaneringsteam har startat den 4 maj 2015

 

Lotta Åvall, Alexandra Karlsson och Sofie Hansson är ansvarig för utvecklingen av vårdplaneringsteamet.

 

NPÖ, nationell patient översikt har vi påbörjat och all legitimerad personal att utbildas i under hösten.

Maria Persson är ansvarig för implementeringen av NPÖ.

ÄBIC, äldres behov i centrum har alla medarbetare fått information kring. ÄBIC ska införas i första hand inom äldreomsorgen men ambitionen är att vi ska använda denna metod inom hela vård och omsorg.

Ros-Marie Matsson och Ingrid Pettersson är ansvariga för informationen av ÄBIC.

Tre stora system ska upphandlas i höst.

Vi har under sista året haft flera presentationer från företag som säljer dokumentationssystem, planeringssystem och nyckelsystem. Tanken med dessa presentationer var att alla ni skulle få möjlighet att se och fundera över vad vård och omsorg behöver inför framtiden.  Detta handlar om stora pengar att investera och en upphandling måste till. Vård och omsorg har i investeringsbudgeten medel för detta under 2016. Upphandling tar tid och att implementera nya system tar mycket tid i en så stor organisation som vår.

Dokumentationssystem för alla verksamheter oavsett lagstiftning. 

Planeringssystem för alla insatser som ska utföras inom alla enheter.

Nyckelfri hemvård som ska införas hos alla som har insatser inom vård och omsorg.

En arbetsgrupp kommer att utses för att arbeta med detta under hösten.

Politiska beslut som vård och omsorg ska arbeta vidare med under året:

Båstad kommun har ett behov av att utöka boendeplatser för äldre och funktionshindrade, politiken har därför tagit beslut att vård och omsorg ska gå vidare tillsammans med Båstadhem med följande:

Att bygga ett vård och omsorgsboende med 40 lägenheter samt ett psykiatriboende med några få platser i Förslöv.

Att skapa ett demenscenter i Grevie, vård och omsorgboendet ska byggas ut med ytterligare 16 lägenheter.

Att ett kortidsboende på 10 platser ska planeras och upprättas i Båstad kommun till dess att ett nytt vård och omsorgsboende i Förslöv står klart.

Lokaler till medarbetare inom hemsjukvården och hemvården

Allt för länge har lokaler inte uppfyllt krav till god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vård och omsorg har under lång tid planerat för att flytta den kommunala hemsjukvården, myndighetsenheten samt hjälpmedelsförrådet till JV 9 i Grevie.  Det fanns en planering för att hemvården skulle få ändmålsenliga lokaler i Grevie något längre fram. Detta har nu politiken ändrat inriktning på. Uppdraget är nu att ta fram ett förslag på att vård och omsorgs hemvård, hemsjukvård, rehab samt myndighetskontor ska delas upp på två, ett med placering på Norr och ett med placering på Söder.

Detta uppdrag ska presenteras i sep och okt, en arbetsgrupp arbetar med detta förslag.

Avtal och lagförandring

Nu kommer det flera faktorer som kommer att påverka vårt arbete påtagligt:

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

I Februari 2016 ska ett nytt utvecklingsavtal vara klart, det innebär i stort att specialistevården flyttar hem till patienten, alla som vill ska få avancerad vård i hemmet oavsett ålder. Läkarteam kommer hem till patienten. Tröskel begreppet försvinner och allt större ansvar läggs på den kommunala hälso och sjukvården. Hemvården kommer att behöva fler resurser.

Ny betalningsansvarslag

Denna nya lag ligger ute på remiss hos kommunerna, lite förenklat går förslaget ut på att ingen ska behöva ligga på sjukhus mer än nödvändigt. Inskrivningsmeddelandet blir ”kallelsen” och regionen har tre dagar på sig att skriva utskrivningsklar. Patienten går hem dag senast dag fyra från inskrivningen. Detta gäller alla även psykatrin.

Så hur gör vi?

Ja, som ni ser har vi flera utmaningar framför oss. Vi vet att vi har stora pensionsavgångar bland undersköterskorna och bristen på sjuksköterskor ökar. Vi vet att vi har en stor utmaning framför oss och tror att vägen till denna framgång är att teamarbetet fungerar optimalt. Era teammöte blir allt viktigare för att trygg hemgång ska uppnås, att vårdplaneringsteamets ambition ska kunna nås.

Vårt förslag

Är att under hösten planera in heldagar för alla team, ett internat där alla medverkar för att få struktur på arbetet.

Dagarna ska innehålla diskussionen kring:

Att syftet med teamet är att ge en trygg hemgång till vård och omsorgstagaren och att underlätta vardagen för vård och omsorgstagaren.

Hur gör vi i vårt team för att nå detta?

Att vård och omsorg följer socialstyrelsens krav på ledningssystem, som säger att strukturen i kvalitetsarbetet ska genomföras med stöd av processer.

Har vi de processer vi behöver?

Dagarna ska tydliggöra vad som ska diskuteras på teammöten:

Verksamheten: Vad ska denna punkt innehålla?

Avvikelser: Hur diskuteras det kring denna punkt?

Arbetsmiljö: Hur når vi arbetsmiljö i det egna hemmet?

Dagarna ska visa: Vikten av att vara viktig!

Ska tydligt framgå vem som ersätter när någon i teamen inte kan närvara, teamet är inte starkare än den svagaste länken. Därför otroligt viktigt att det finns en ersättare när vardagen rullar på.

Planeringen för internaten är i gång. Det är viktigt att du lyfter med din chef om du har idéer kring upplägget och vad du ser som viktigt för ditt team.

Nytt i organisationen

Demenscentrat i Grevie har rekryterat en ny enhetschef, Karina Lindell! Välkommen till oss Karina! Vi längtar tills du kommer! Den 24 augusti kommer Karina vara på plats i Båstad!

Karin Sundberg har aviserat att hon tänker gå i pension vid årsskiftet. Vi kommer att sakna dig Karin!

I veckan som gick informerade och samverkande vi om en ny hälso- och sjukvårdorganisation.                     Vi har under ett års tid haft en delad organisation för sjuksköterskorna men kommer härmed att ha en egen enhetschef. Denna nya organisationsförändring som kommer ur ett förslag från medarbetarna innebär att rehab, d.v.s. fysioterapeuter och arbetsterapeuter och handläggarna kommer alla att tillhöra myndighetsenheten. Vi annonserar nu efter en enhetschef för sjuksköterkorna.

Veckor som gått

Det har varit mycket för alla inom vård och omsorg den senaste tiden. Vi har en ökning av ärende som eskalerar just nu. Vårdplaneringsteamet har haft 47 vårdplaneringar under maj månad vilket ska jämföras med normalt 20 till 25 under samma period.

Detta tillsammans med att sommargästerna som är i behov av vår hjälp är allt fler samt behöver stora insatser från såväl hemsjukvård som hemvård gör att vi känner en oro för patientsäkerheten.

Vård och omsorgsnämnden har tagit beslutet att patienter med stora och omfattande behov av insatser får stanna på sjukhuset till dess att vi kan säkerställa patientsäkerheten. De har dessutom tagit beslutet att vi inte ska ta emot fler nya beställningar från sommargäster från och med den 9 juni. Detta strider mot lagstiftningen och vård och omsorg har nu blivit anmälda till Inspektion av Vård och Omsorg av flera kommuner.

Vi har en sommarutbildning som får ett gott betyg av våra vikarier, de upplever att de mer rustade och känner sig tryggare när de ska påbörja sitt sommarvikariat hos oss inom Vård och omsorg.

Vi påbörjar rekryteringen allt tidigare, men antalet utbildade räcker inte till, det saknas sjuksköterskor, utbildade undersköterskor samt omsorgspersonal med rätt kompetens och utbildning.

Vård och omsorg har annonserat, gått ut i sociala medier, sökt genom hemsidan, varit på rekryteringsmässor, träffat vård och omsorgsprogrammet, kontaktat högskolor, träffat arbetsförmedlingen och tagit kontakt med rekryteringsföretag. Sökt med ljus och lykta i nätverk kring oss. Vi vet att ni hjälpt till med rekryteringen i era nätverk men det vi gjort hittills räcker inte. Har du tankar och idéer? Hör av dig!

Tusen tack!

Nu hoppas vi att det snart blir sommar även vädermässigt! Sol och värme behöver vi alla! Våren som gått har gett mig ytterligare ett litet barnbarn, Agnes som nu är 9 veckor och är alldeles bedårande. Ebbe 3 ½ är så där road av sin kusin. Jag skall njuta av dessa två i sommar, vara med dem i nuet, försöka hänga med Ebbe när han skriker: Spring Mormor Spring!! Lyssna och lägga hans ord långt in i hjärtat när han säger: Du är min bästa vän mormor!

Jag hoppas att ni alla också får njuta, det är ni så väl värda! Jag vill tacka er alla för ert professionella arbete ni gjort denna vår! Vi blir allt bättre tack vare er! Tusen tack! Jag önskar er alla en ljuvlig sommar som blir precis så som ni vill ha den!

Önskar er alla en trevlig midsommar!

Stor kram till er alla!

Monica

 


Hälso event i Båstad!!

Enhetscheferna Åsa Möller och Johannes Häll presenterar vårt personalförsörjnings projekt! Vi ska arbeta med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla våra medarbetare. 

Båstads kommun har som mål att vård och omsorg ska vara en av Sveriges 10 bästa år 2018, ett mål vi ständigt arbetar för att nå. Bloggen är ett verktyg för att informera och skapa öppenhet till allmänheten.

Om

Min profilbild